محصولات

بیوراكتور ها

بیوراکتورها

تیم تهران فرآیند سابقه بسیار طولانی در طراحی، ساخت و بهینه سازی راکتورهای شیمیایی و بیوراکتورها دارد. تجربه این تیم در زمینه بهینه سازی فرآیند در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، افزایش مقیاس و همچنین طراحی، نطارت، ساخت و راه اندازی بیوراکتورهای صنعتی میباشد.
این تیم سابقه مدیریت موفق بیش از ده پروژه توسعه و بهینه سازی محصولات دارویی در بیوراکتور ها را داراست.